Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ


Ἀριθμὸς 11
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Μάρκ. θ΄ 17-31)
18 Μαρτίου 2018
«πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ» (Μαρκ. θ΄ 31)
Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ δυστυχισμένου πατέρα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μὲ τὸ βαριὰ ἄρρωστο παιδὶ, φανερώνει, πὼς ἡ πίστη του ἦταν μερική, ὄχι δυνατὴ καὶ ὁλοκληρωμένη. Ὅταν οἱ Μαθητὲς ἀπέτυχαν νὰ θεραπεύσουν τὸ παιδὶ του, κλονίζεται καὶ πλησιάζει τὸν Κύριο μὲ ἀμφιβολία. «Εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθείς ἐφ’ ἡμᾶς». Καὶ ὅταν ὁ Κύριος τὸν ἐπιτιμᾶ, λέει: «Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Οὔτε ὁ πόνος του, οὔτε τὰ ὅσα θὰ εἶχε ἀκούσει, γιὰ τὶς θαυματουργικὲς θεραπεῖες τοῦ Κυρίου, ἦταν ἀρκετὰ νὰ τὸν ὑψώσουν στὶς κορυφὲς τῆς μεγάλης καὶ ἀκράδαντης πίστης. Ζοῦσε, κι ὁ πατέρας ἐκεῖνος, στὸ δραματικὸ κλῖμα τῆς ὀλιγοπιστίας.
Ἀλλὰ, ὄχι μόνο ὁ πατέρας ἐκεῖνος. Καὶ πολλοὶ ἄλλοι κι ἐμεῖς ἀκόμη συχνὰ, ζοῦμε μέσα στὸ κλῖμα τῆς ὀλιγοπιστίας. Δὲν εἴμαστε ἄπιστοι. Εἴμαστε οἱ ὀλιγόπιστοι, οἱ κλονιζόμενοι. Ὅταν ὅλα στὴ ζωὴ μας πᾶνε καλά, ὅταν ὑπάρχει εἰρήνη, ὅταν ὅλα μᾶς τὰ δίδει ὁ Θεός, τότε εἶναι ὅλα καλά. Ὅταν, ὅμως, ἔλθει μία συμφορά, μία ἀρρώστια ἀνίατη, ἕνας θάνατος, μία οἰκονομικὴ δυσχέρεια, μία θλίψη, ἕνας δυνατὸς πειρασμός, τότε κλονιζόμαστε. Μοιάζουμε, μὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, πάνω στὰ κύματα. Μόλις σηκώθηκε μία βίαια πνοὴ τοῦ ἀνέμου, ἄρχισε νὰ καταποντίζεται. Καὶ δὲν κλονιζόμαστε μόνο. Κάποτε, φτάνουμε καὶ στὴν ἀπιστία. Τότε, βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα μας ὁ σκληρὸς λόγος: «Δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ μένα ὁ Θεὸς» ἢ «Ὁ Θεὸς μὲ ἔχει ξεχάσει».
Τὸ πρωταρχικὸ αἴτιο τοῦ κλονισμοῦ αὐτοῦ εἶναι ἐσωτερικό καί βαθύ. Προέρχεται ἀπὸ τὴν ψυχή, ποὺ δὲν ἔχει βαθιὰ ρίζα. Ἀπὸ τὴν ψυχὴ, ποὺ δὲν ἔχει ρίξει ἄγκυρα, ἡ ὁποία νὰ φθάνει καὶ νὰ γαντζώνεται ἀπὸ τὸν ἀσάλευτο βράχο. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς, ἀρκεῖται στὴν ἐπιφάνεια, στὴν ἐπιφανειακὴ πίστη. Πηγαίνει, κάπου κάπου, στὴν Ἐκκλησία, τηρεῖ μερικὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα, παρουσιάζεται ὅπου τὸν συμφέρει, ἄνθρωπος πιστός. Δὲν ἔχει ὅμως ἐνδιαφερθεῖ, γιὰ μία βαθύτερη αὐτοκαλλιέργεια, γιὰ μία συστηματικὴ τόνωση τῆς πίστεώς του, ὥστε, ὅταν ἔρθουν οἱ καταιγίδες, οἱ ἄνεμοι καὶ οἱ βροχὲς, νὰ εἶναι ἀκλόνητος. Αὐτὸς, κτίζει τὸ πνευματικό του οἰκοδόμημα πάνω στὴν ἄμμο. Γι’ αὐτὸ, ὅταν λυσσομανᾶ ὁ βοριᾶς καὶ οἱ ὁρμητικὲς καταιγίδες, παρασύρουν τὰ πάντα, παρασύρουν κι αὐτὸ τὸ οἰκοδόμημα. Καὶ τότε ἡ πτώση εἶναι μεγάλη.
Ἡ ὀλιγοπιστία, πολλῶν ἀνθρώπων, ἔχει καὶ μία δεύτερη αἰτία. Τὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ εἶναι κλῖμα ἀμφιβολίας καὶ κλονισμοῦ τῆς πίστης στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅπως συχνὰ λέγεται. Τὰ κηρύγματα καὶ, συγχρόνως, ὁ ρυθμὸς τῆς ἐποχῆς, ὁ θόρυβος, καὶ ὅ,τι ἄλλο βιώνουμε στὸν κόσμο, ποὺ ζοῦμε, σπρώχνουν πολλοὺς νὰ ἀδιαφοροῦν, γιὰ κάθε τί τὸ πνευματικό, τὸ θεϊκό. Οἱ γέφυρες μὲ τὸν οὐρανὸ εἶναι μισογκρεμισμένες. Κρατᾶμε τὸν Θεὸ μακριά μας καὶ ζοῦμε χωρὶς τὴν ζωογόνο πνοὴ τῆς ἐλπίδας.
Ἀλλὰ, ὁ πατέρας τοῦ ταλαιπωρημένου ἐκείνου παιδιοῦ, δὲν μένει στὴν ὀλιγοπιστία. Προχωρεῖ. Τὴν ὁμολογεῖ στὸν Κύριο. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο καὶ σημαντικὸ βῆμα. Καὶ ζητάει νὰ τὸν βοηθήσει. «Βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Βοήθησε με νὰ ὑπερνικήσω τὴν ἀπιστία μου.
Καὶ οἱ Μαθητὲς εἶχαν κάποτε ζητήσει ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ τοὺς τονώσει τὴν πίστη, ὅταν κι αὐτοὶ βρέθηκαν σὲ δύσκολες ὧρες. Εἶχαν, τότε, παρακαλέσει τὸν Κύριο, μὲ φωνὴ σπαρακτική: «Πρόσθες, ἡμῖν, πίστιν, Κύριε».
Ἀγαπητοί μου, Ἡ προσευχή, ποὺ ζητάει ἐνίσχυση τῆς πίστεως σὲ ὧρες σκληρὲς, εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ ὑπέροχες αἰτήσεις. Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ, ποὺ τὸ ἔχουν δοκιμάσει, ἀκόμα καὶ στὶς ἡμέρες μας. Κάποια ὥρα, ποὺ λυγίζουμε ἀπὸ τὸν πόνο, ποὺ κάμπτεται ἡ ἐμπιστοσύνη μας στὸν Θεό, ὅταν γονατίσουμε καὶ προσευχηθοῦμε, ὅταν μποῦμε σὲ μία κατανυκτικὴ Ἐκκλησία καὶ ζητήσουμε νὰ μᾶς ἐνισχύσει τὴν πίστη, ἐπιστρέφουμε, μὲ φτερὰ, στὸ σπίτι μας. Ὁ Χριστός μας, ὁ σπλαγχνικὸς Πατέρας, περιμένει αὐτὴ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἀκούει καὶ δίνει τὴν Χάρη καὶ τὴ συμπαράστασή Του.
Καὶ ὅσοι ἀμφιβάλλουμε, γιὰ τὴν ἀλήθεια αὐτή, δὲν ἔχουμε, παρὰ στὴν δύσκολη στιγμή, ποὺ θὰ νοιώσουμε κάποια ἀμφιβολία, νὰ ποῦμε καὶ ἐμεῖς, ὅπως ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ: «Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Ἀμήν.   
Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Χίου

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  11  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


              ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ           
ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟ
 ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣH τρίτη Κυριακή των Νηστειών. Ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και εορτάζεται κάθε χρόνο 28 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα.
Η άσκηση των αρετών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πέρα από την προσωπική ισχυρή θέληση, είναι απαραίτητη και η αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας μας. Έτσι οι άγιοι Πατέρες όρισαν, καταμεσής της Αγίας Τεσσαρακοστής να προσκυνείται ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, για να λαμβάνουμε οι πιστοί από αυτόν χάρη και δύναμη για να συνεχίσουμε με σθένος τον πνευματικό μας αγώνα.
Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα της Εκκλησίας μας και το αήττητο όπλο κατά των δυνάμεων του κακού. Πάνω σε αυτόν συντρίφτηκε το κράτος του διαβόλου και εκμηδενίστηκε η δύναμή του. Από αυτόν πήγασε η απολύτρωση και η αθανασία στο ανθρώπινο γένος. Η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά:
 «Κύριε όπλον κατά του διαβόλου τον Σταυρόν Σου ημίν δέδωκας , φρίττει γαρ και τρέμει, μη φέρων καθοράν αυτού την δύναμιν » και «Νυν εμφανιζόμενος ο Σταυρός, δύναμιν παρέχη εν τω μέσω των νηστειών, τοις το θείον σκάμμα, ανύουσι προθύμως ΄ αυτόν μετ ' ευλαβείας , κατασπαζόμεθα ».

Η τρίτη Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται «Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως».


     Με  λαμπρότητα και  συγκίνηση εορτάσαμε και φέτος με την δύναμη του Θεού, στην Παναγία τη Λατομίτισσα, την μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης.  Οι πιστοί με κατάνυξη  προσκύνησαν τον Τίμιον και Ζωηφόρον Σταυρόν  του Κυρίου μας.
 Ο εφημέριος  του Ιερού μας Ναού π. Βασίλειος Ν. Φιλιππάκης, με κατάνυξη και ευλάβεια    περιέφερε τον Τίμιο Σταυρό  με μια σεμνή πομπή  στο κέντρο του Ναού   καθώς και μέρος του Τιμίου Ξύλου,  ψέλνοντας με συγκίνηση  το Απολυτίκιο «Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου…..»   θυμιάζοντας    πέριξ του τετραποδίου  σταυροειδώς τον ευπρεπισμένο με ωραιότατα  λουλούδια και δεντρολίβανα  Τίμιον Σταυρό και το Τίμιο Ξύλο και  τέλος   αφού προσκύνησε  έψαλλε  με κατάνυξη «Τον  Σταυρόν  σου  προσκυνούμεν  Δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν». 
Η σημερινή ημέρα, μας υπενθυμίζει  το σκοπό της βαθύτερης και εντατικότερης εκκλησιαστικής ζωής κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή αποτελεί μία προετοιμασία για τη Μεγάλη Εβδομάδα, τότε που η Εκκλησία θα ανακαλέσει στη μνήμη της τον πόνο, τη σταύρωση και το θάνατο του Ιησού Χριστού πάνω στο σταυρό.
Πλήθος ενοριτών και όχι μόνο εκκλησιάσθηκε  και προσκύνησε  τον Σταυρό, όπου θα παραμείνει  καθ΄όλη την  εβδομάδα  και  στο τέλος  κάθε ακολουθίας  γίνεται η προσκύνηση.
Η χορωδία των Ιεροψαλτών  έψαλλε  με βυζαντινούς ύμνους   τα ιδιόμελα τροπάρια «Δεύτε πιστοί το ζωοποιόν Ξύλο προσκυνήσωμεν…»,  «Σήμερον ο Δεσπότης της Κτίσεως….»,  «Σήμερον ο απρόσιτος τη ουσία….», και το «Σήμερον το προφητικόν πεπλήρωται λόγιον…..», ενώ ο ιερέας  διένειμε στο εκκλησίασμα το δεντρολίβανο διακοσμημένο με μώβ βιόλα.

   Ο Σταυρός του Χριστού, εκτός από θείο σύμβολο της Εκκλησίας μας, έχει και ηθική σημασία για τον κάθε πιστό. Όπως ο Κύριος έφερε το δικό Του Σταυρό στο Γολγοθά, φορτωμένος τις ανομίες ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, έτσι και ο πιστός του Χριστού, φέρει αυτός τον προσωπικό του σταυρό, τον αγώνα για σωτηρία και τελείωση. Ο δρόμος για τη σωτηρία είναι πραγματικός  Γολγοθάς και απαιτεί αυταπάρνηση σε όσους τον ανεβαίνουν. Το βεβαίωσε ο Κύριος: « όστις θέλει οπίσω μου ελθείν , απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μοι » (Μαρκ.8,34).
Η αγία περίοδος του Τριωδίου είναι κατ' εξοχήν σταυρική πορεία και νοητή σταύρωση των παθών μας.

Γι' αυτό η αγία μας Εκκλησία αφιέρωσε την Κυριακή αυτή στην προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Οι πιστοί αντλώντας χάρη από αυτόν, δυναμωμένοι πια και ανανεωμένοι, αντιπαρερχόμαστε τα εμπόδια που στήνει ο πονηρός και βαδίζουμε την ουρανοδρόμο ατραπό με οδηγό τη χαρά και τη λαχτάρα να συναντήσουμε τον αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστό την αγία και λαμπροφόρο η ημέρα της εγέρσεώς Του.

Κλείνοντας μας υπενθύμισε ο εφημέριος ότι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στον Αγ. Φανούριο θα τελέσει το Ιερό Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου  και ώρα 5.45. Επίσης και το Σάββατο θα έχει Θεία Λειτουργία στον Αγ. Φανούριο.   
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο εφημέριος τόνισε σε όλο το εκκλησίασμα να αναρτήσομε όλοι στα σπίτια μας την ελληνική σημαία και οι γυναίκες επί το πλείστον να φοράμε τον σταυρό  για να μας φυλάει και να μας προστατεύει.
Και του χρόνου με υγεία.
Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ


Ἀριθμός 10
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
(Μάρκ. η΄ 34-θ΄1)
11 Μαρτίου 2018

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μάρκ. η΄ 31)
Τὴν ἐρώτηση αὐτὴ ἀπευθύνει ὁ Χριστός μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στὸν καθένα ἀπό μᾶς, σήμερα, Κυριακὴ Γ΄ τῶν Νηστειῶν, κατὰ τὴν ὁποία ὑψώνουμε, γιά προσκύνηση, τὸν Τίμιο καὶ Ζωοποιὸ Σταυρό. Μὲ τὴν ἐρώτηση αὐτὴ, μᾶς καλεῖ νὰ σκεφθοῦμε, γιὰ τὸν μεγάλο αὐτὸ θησαυρό, ποὺ λέγεται ψυχή. Ὁ Χριστός μας, μᾶς ἔδωσε διάνοια, ἡ ὁποία ἐρευνᾶ· μᾶς ἔδωσε λογικὴ, ποὺ κρίνει καὶ καταλήγει σὲ συμπεράσματα· μᾶς ἔδωσε καρδιὰ, ἡ ὁποία πλημμυρίζει ἀπὸ ἱεροὺς πόθους καὶ ὑψηλὲς ἀνατάσεις.
Ἡ καθημερινὴ ζωὴ, ἐξ ἄλλου, μᾶς παρέχει πολύτιμη πείρα, γιὰ τὸν κόσμο, ποὺ μᾶς περιβάλλει, γιὰ τὰ προσωρινὰ ἀγαθά του, τὴν λαμπρότητα, ποὺ σβήνει, τὴν δόξα, ποὺ παρέρχεται. Λοιπόν, μᾶς ἐρωτᾶ ὁ Κύριος, σκεφθεῖτε καὶ ἀπαντῆστε μόνοι σας μὲ εἰλικρίνεια: «τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;».
Εἶναι δύσκολο ἢ, μᾶλλον, εἶναι ἀδύνατο νὰ δώσουμε ἱκανοποιητικὴ ἀπάντηση, γιατί μᾶς εἶναι ἀδύνατον νὰ κατανοήσουμε, σὲ ὅλο τὸ βάθος καὶ πλάτος, τί εἶναι ἡ ψυχή, ποιὰ εἶναι τὰ ἰδιώματά της, ποιὸς ὁ προορισμός της καὶ, γενικὰ, ποιὰ εἶναι ἡ ἀξία της. Εἶναι πέρα ἀπὸ τὶς δυνάμεις μας νὰ ἐκτιμήσουμε, νὰ αἰσθητοποιήσουμε καὶ νὰ συλλάβουμε, στὴν πληρότητά του, αὐτὸν τὸν θησαυρὸ, ποὺ λέγεται ψυχή. Αἰσθανόμαστε, ὅτι ἔχουμε ψυχή. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅλων τῶν αἰώνων πίστευαν, πιστεύουν καὶ θὰ πιστεύουν στὴν ὕπαρξη τῆς ἀθάνατης ψυχῆς, ὅσο κι ἂν ἡ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας ἔρχεται νὰ σκοτίσει αὐτὴ τὴν πίστη, ὅσο κι ἂν ἡ ἐπιστήμη κάποιων, δῆθεν, ἐπιστημόνων, προσπαθεῖ νὰ καταρρίψει αὐτὴ τὴν μεγάλη ἀλήθεια. Μεγάλοι σοφοί τῆς ἀρχαιότητας, μὲ τὴν δύναμη τῆς φωτεινῆς τους διάνοιας καὶ τὴν ἔμπνευση τοῦ Θεοῦ φιλοσόφησαν, διατύπωσαν ὑψηλὲς καὶ θαυμάσιες ἰδέες, γιὰ τὴν ἀξία καὶ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Ἡ ψυχὴ, ἔλεγαν, εἶναι ἄϋλη, οὐσία ἄφθαρτη, θεία, ἔχει ζωή, εἶναι συγγενὴς καὶ ὅμοια μὲ τὸν αἰώνιο Θεό· εἶναι πνεῦμα Θεοῦ, μετέχει στὴν θεότητα. Αὐτὴ εἶναι, ποὺ δίνει ζωὴ καὶ ἀξία στὸν ἄνθρωπο.
Ὅσο, ὅμως, κι ἂν ἐμελέτησαν αὐτοὶ τὸ μεγάλο αὐτὸ θέμα περὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, δὲν μπόρεσαν νὰ φθάσουν στὴν καθαρότητα, τὴν σαφήνεια καὶ τὴν πλούσια γνώση, ποὺ παρέχει ἡ Ἁγία Γραφὴ, σχετικὰ μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀναρίθμητα εἶναι τὰ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στὰ ὁποῖα μιλάει τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός μας δίδαξε, πολλὲς φορὲς, περὶ τῆς ψυχῆς καὶ ἐξῇρε τὴν ἀξία της, ὄχι μόνο σὲ σύγκριση πρὸς τὸ σῶμα ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Τίποτα, ἀπὸ ὅσα ὑπάρχουν στὸ ὁρατὸ καὶ ἀόρατο σύμπαν, δὲν μποροῦν νὰ ἐξαγοράσουν οὔτε μία ψυχὴ μόνο. Ὁ κόσμος, τὸ σύμπαν, εἶναι ὑλικό, ὑπόκειται στὴ φθορὰ τοῦ πανδαμάτορος χρόνου. Ἡ ψυχὴ, ὅμως, εἰκόνα καὶ ὁμοίωμα τοῦ Θεοῦ, εἶναι πνεῦμα, καὶ θὰ ζεῖ «εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων».
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, φωτισμένοι ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶπαν καὶ ἔγραψαν πολλὰ, γιὰ τὴν ψυχή. Ἡ ψυχή, εἶπαν, εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔχει προικισθεῖ μὲ τὴν δυνατότητα νὰ προχωρήσει στὸ "καθ’ ὁμοίωσιν" Θεοῦ, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνει Θεὸς, κατὰ χάριν. Αὐτὴ εἶναι, ποὺ ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ Δημιουργοῦ καὶ Πατέρα της, τὴν ἀφθαρσία, τὴν ἐλευθερία τῆς βουλήσεως, τὴ δύναμη τῆς κυριαρχίας στὴν ἄλογη καὶ ἄψυχη φύση, τὸ φῶς τοῦ λογικοῦ καὶ τῆς γνώσεως. Ὅταν ἡ ψυχὴ στολίζεται μὲ τὶς ἀρετές, μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν καλοσύνη, τὴν ἁγιότητα, τὴν ἀγαθότητα, τὴ δικαιοσύνη, ἀναδεικνύει τὸν ἄνθρωπο ὅμοιο μὲ τὸ Θεό.
Καὶ ρωτάει ὁ Κύριος· ἀφοῦ λοιπὸν εἶναι τόσο ἀπεριόριστη καὶ ἀσύλληπτη ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς, τί μπορεῖ νὰ δώσει ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀντάλλαγμα, γιὰ νὰ ἐξαγοράσει τὴν ψυχή του ἀπὸ τὴν αἰώνια ἀπώλεια, νὰ τὴν λυτρώσει ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἐνοχῆς καὶ τῆς καταδίκης;
Οἱ ἄνθρωποι, πάντοτε αἰσθανόταν καὶ αἰσθάνονται ἔνοχο τὸν ἑαυτὸ τους, ἐνώπιον του Θεοῦ. Κάποια ἐσωτερικὴ φωνὴ τοὺς πληροφοροῦσε, ὅτι θὰ χάσουν τὴν ψυχὴ τους, λόγω τῶν ἁμαρτιῶν τους. Αἰσθανόταν βαθὺ τὸν πόθο νὰ ἐξαγοράσουν τὴν ψυχή τους, νὰ τὴν σώσουν ἀπὸ τὴν αἰώνια καταδίκη. Νόμιζαν, ὅτι μποροῦσαν νὰ προσφέρουν λύτρον καὶ ἀντάλλαγμα, θυσίες αἱματηρές, πολλὲς καὶ μεγάλης ἀξίας θυσίες. Νόμιζαν, ὅτι ὅσο πολυτιμότερη εἶναι ἡ θυσία, ποὺ προσέφεραν, τόσο καὶ μεγαλύτερη ἦταν ἡ ἐλπίδα τους νὰ γίνει δεκτὸ τὸ ἀντάλλαγμα αὐτὸ, γιὰ τὴν ψυχή τους. Ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ προσφέρουν θυσία ἀκόμη καὶ τὰ παιδιά τους, σὲ κάποιες ἀκραῖες περιπτώσεις. Ὁλόκληρη ἡ γῆ εἶχε ζυμωθεῖ μὲ τὰ αἵματα τῶν θυσιῶν.
Ἀλλὰ, παρ’ ὅλα αὐτὰ, δὲν ἔμειναν ἱκανοποιημένοι καὶ ἀναπαυμένοι οἱ ἄνθρωποι. Κάτι τοὺς ἔλεγε, ὅτι μὲ τίποτα δὲν ἐξαγοράζεται ἡ ψυχή τους. Δὲν ὑπάρχει κανένα ἀντάλλαγμα πάνω στὴ γῆ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο γι’ αὐτήν. Σίγουρα, θὰ ἐρχόταν στὸ νοῦ τους, ἔστω καὶ κάπως διαφορετικὴ, ἡ ἐρώτηση· «τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Καὶ ὕψωναν, ἱκετευτικὰ, τὰ βλέμματα στὸν οὐρανὸ, περιμένοντας ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοὺς ὑποδείξει τὸ ἄξιο ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς.
Καὶ ὁ Πανάγαθος Κύριος τὸ ἔστειλε, «ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου», στὸν κατάλληλο καιρό. Καὶ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, ἀπὸ τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸ δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἔλαβε ἀνθρώπινη σάρκα, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Καὶ τὸ μέγιστο αὐτὸ γεγονὸς, τὸ προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες, τὸ εἶπε ὁ ἄγγελος στὸν Ἰωσήφ, ὅτι ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου, ὁ Χριστός, «σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός τὸ διακήρυξε, ὅτι ἦλθε στὸν κόσμο ὄχι γιὰ νὰ ζητήσει ὑπηρεσίες, ἀλλὰ γιὰ νὰ προσφέρει ὑπηρεσίες καὶ νὰ θυσιάσει τὴν ζωὴ του λύτρο καὶ ἀντάλλαγμα, γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. «Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, διακηρύσσει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἠμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων» τῆς ἁμαρτίας. Καὶ αὐτὸ τὸ λύτρο, τὴν ἀπείρου ἀξίας θυσία Του, τό προσέφερε, γιὰ κάθε μία ψυχή. «Ἐλυτρώθητε, λέει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, τιμίῳ αἵματι…Χριστοῦ». Αὐτὸ, ἀκριβῶς, τὸ γεγονός, ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἔδωσε τὸ Πανάγιο Αἷμά Του θυσία ὑπὲρ ἡμῶν, βροντο-φωνεῖ, πόσο ἀφάνταστα μεγάλη καὶ ἀνεκτίμητη, εἶναι ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς μας.
Κατὰ τὴν σημερινή, λοιπόν, Κυριακή, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, καὶ μᾶς προσκαλεῖ νὰ Τὸν προσκυνήσουμε εὐλαβικά. Γιὰ ποιὸ σκοπό; Γιὰ νὰ ἀντλήσουμε δύναμη καὶ ἔτσι νὰ μπορέσουμε νὰ συνεχίσουμε τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ταυτόχρονα, ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, μᾶς ἀποκαλύπτει καὶ τὸ μέτρο, τόσο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὅσο καὶ τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τέτοια ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὥστε ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος νὰ ἀνεβαίνει πάνω στὸ Σταυρὸ, χάριν τῆς σωτηρίας της.
Ἀγαπητοί μου, Τὴν ἀνυπολόγιστη ἀξία τῆς ψυχῆς μας, καλούμαστε νὰ συνειδητοποιήσουμε κι ἐμεῖς καὶ νὰ ζοῦμε, κατὰ τὸ θέλημα καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ μας. Νὰ Τὸν ἀκολουθοῦμε πιστὰ, σηκώνοντας, μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα, τὸν Σταυρὸ τοῦ χριστιανικοῦ μας χρέους. Ἔτσι, τότε, καὶ μόνο τότε, θὰ κερδήσουμε τὴν ψυχή μας, ποὺ σημαίνει, ὅτι θὰ γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰώνιας καὶ ἀληθινῆς ζωῆς. Ἀμήν.   Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Χίου

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἀριθμός 9

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
4 Μαρτίου 2018
«Ἰδὼν δὲ τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῶ·
Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου…» (Μάρκ. 2, 5)
α. Ἡ Δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ἀποτελεῖ, ὡς γνωστὸν, ἀγαπητοί μου, συνέχεια τῆς προηγουμένης, τῆς Κυριακῆς της Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ἐκκλησία μας ἔθεσε, κατ’ αὐτήν, ὡς τρόπόν τινα. δεύτερη Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ ἑορτάζεται ὁ μεγάλος Πατέρας καὶ Διδάσκαλός της, ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος συνόψισε τὴν Πατερικὴ Παράδοση, τὴν πρὸ αὐτοῦ, καὶ φανέρωσε, μὲ δύναμη, τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ὅταν αὐτὴ ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ Δυτικοὺς χριστιανούς, ἰδίως δὲ τὸν Βαρλαάμ.
Ἡ συμβολὴ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἔγκειτο, κυρίως, στὴν προβολὴ τῆς ἀλήθειας, ὅτι ὁ Θεὸς μας εἶναι οὐσία καὶ (ἄκτιστη) ἐνέργεια, ἀπρόσιτος καὶ προσιτός, μακριά μας καὶ πολὺ κοντινός μας, συνεπῶς, δημιουργεῖ τὶς συνθῆκες πραγματικῆς καὶ ὄχι φανταστικῆς σωτηρίας μας. Ἡ σωτηρία μας, μάλιστα, σχετίστηκε μὲ τὴν, κατ' ἐξοχὴν, ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐρχομό Του στὸν κόσμο, ὡς Ἀνθρώπου, ἐν Προσώπω Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο ἀπαλλάσσει τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὶς συνέπειές της, τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο καὶ τὸν ἑνώνει μὲ τὸν Ἴδιο. Τὸ σημερινὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα δείχνει ἀκριβῶς, τὸ πῶς ὁ Χριστὸς θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο καὶ ψυχικὰ (ἄφεση ἁμαρτιῶν) καὶ σωματικὰ (ὑγεία).
β. 1. Θὰ πρέπει νὰ θυμηθοῦμε, κατ' ἀρχάς, ὅτι ἡ ἁμαρτία δὲν συνιστᾶ μία ἁπλῆ παράβαση ἢ μία παρέκκλιση, ἀπὸ κάποιον κανόνα, δὲν πρόκειται, δηλαδὴ, γιὰ κάτι δευτερεῦον. Ἀποτελεῖ τὴν ἐπανάσταση τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοῦ Ἴδιου του Θεοῦ: τῆς Πηγῆς τῆς ζωῆς του, ἡ ὁποία, ὡς ἀποτέλεσμα, φέρει τὴ διαστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου, τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ θανάτου, μὲ ὅλα τὰ παρεπόμενα, τῆς φθορᾶς στὴ ζωή του, τὴν ἀνώμαλη καὶ, παρὰ φύσιν, πορεία του, ἔκτοτε, μέσα στὸν κόσμο. «Διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος», σημειώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ «παίζει» κανεὶς μὲ τὴν ἁμαρτία, τῆς ὁποίας τὴν τραγικότητα περιγράφει, μεταξὺ ἄλλων, ἡ ἱστορία τοῦ ἀδελφοκτόνου Κάϊν, στὴν Παλαιὰ Διαθήκη: στιγματίζεται, καίρια, ὥστε νὰ μὴν ἡσυχάζει, ὅπου κι ἂν σταθεῖ, καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, στὸ ἕβδομο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς: «ποιὸς θὰ μὲ σώσει ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς ἁμαρτίας;»
2. Ὁ Χριστὸς μας, λοιπόν, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός μας, ἦλθε, γιὰ νὰ μᾶς ἐπαναφέρει στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ, γινόμενος ὁ Ἴδιος «δρόμος» καὶ αἴροντας καὶ καθαρίζοντας τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου. Εἶναι ὁ μόνος, ὡς Θεὸς, ποὺ μπορεῖ νὰ συγχωρήσει καὶ νὰ διαγράψει τὶς ἁμαρτίες, γι’ αὐτὸ καὶ καθένας, ποὺ προσεγγίζει τὸν Χριστὸ (καὶ τότε, ποὺ ἦλθε, καὶ μετέπειτα, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος), λαμβάνει τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του, ἀναπαύεται καὶ παρηγορεῖται πραγματικὰ καὶ οὐσιαστικά. «Ἴνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας». Κι αὐτὴ ἡ ἄφεση προσφέρεται, βεβαίως, δυνάμει ὅλης τῆς ζωῆς Του, ἰδίως, ὅμως, τῆς Σταυρικῆς Θυσίας Του, κάτι, ποὺ συνεχίζεται ἀενάως μέσα στὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησία, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ δὴ καί μάλιστα μέσα στὸ Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
3. Ὅμως, ἐνῶ δόθηκε ἡ συγγνώμη καὶ ἡ ἄφεση καὶ ἐπῆλθε ἡ πλήρης ἀποκατάσταση (ἂς δοῦμε τὴν παραβολὴ τοῦ ἀσώτου), δὲν εἰσπράττεται αὐτὴ ἀπὸ τὸν κάθε ἄνθρωπο, διότι πρέπει καὶ ὁ ἴδιος νὰ ἀνταποκριθεῖ. Ἡ προσφορὰ ὑπάρχει, ἡ ἀποδοχὴ χωλαίνει. Καί ἡ ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ πίστη του. Ἡ πίστη, ἀποτελεῖ, στὴν οὐσία, τὸ ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς στὸν Θεὸ – ἀνταπόκριση στοῦ Θεοῦ τὸ ἄνοιγμα -, ἡ συγκατάθεση τοῦ ἀνθρώπου, προκειμένου νὰ δεχθεῖ τὶς δωρεὲς τῆς ἀφέσεως. Χωρὶς τὴν πίστη, αὐτὴ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνενέργητη.
4. Στὸ σημερινὸ ἱερό Εὐαγγέλιο, ὅμως, τονίζεται καὶ κάτι ἄλλο, πέραν τῆς πίστεως τοῦ ἀνθρώπου: ἡ δύναμη τῆς κοινῆς πίστεως. «Ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν», σημειώνει ὁ Εὐαγγελιστὴς, γιὰ τὸν Χριστό μας, εἶδε τὴν πίστη καὶ τοῦ παραλυτικοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν φίλων του. Καὶ πρέπει, ἐδῶ, νὰ ἐννοήσουμε τὴ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι μόνο ἡ ἀτομικὴ, θὰ λέγαμε, πίστη, ἀλλά ἡ κοινή, ἡ ἐκκλησιαστική, εἶναι ὅ,τι κατ' ἐξοχὴν ἐπισύρει τὴν ἐνέργεια τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ. Κι αὐτὸ θὰ πεῖ: ἕνα πρόβλημα, ὅσο μεγάλο καί ἂν εἶναι, μπορεῖ νὰ ξεπεραστεῖ μὲ τὴν πίστη, βεβαίως, τοῦ ἀνθρώπου στὸν Χριστό μας, κυρίως, ὅμως, ὅταν γίνει ἀπὸ ἀτομικὸ κοινὸ πρόβλημα, ὅταν λειτουργήσει ἡ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση.
Ἂς θυμηθοῦμε: – οἱ ἀπόστολοι καλοῦσαν τοὺς Χριστιανοὺς νὰ προσεύχονται στὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὰ προβλήματά τους, κοινὰ ἢ ἀτομικά.
– Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ὅταν συνελήφθη, γιὰ τὴ δράση του καὶ φυλακίστηκε, ἀπελευθερώθηκε μετὰ ἀπὸ σεισμὸ, μάλιστα, γιατί γινόταν ἐκτενὴς δέηση πρὸς τὸν Θεὸ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Σῶμα.
– Ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος γράφει, γιὰ τὴν προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας σὲ ἀρρώστους, μιλώντας, γιὰ τὸ ἱερό Εὐχέλαιο, προσευχὴ, ποὺ μπορεῖ νὰ σώσει ἀπὸ τὴν ἀρρώστια. «Καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως (τῆς Ἐκκλησίας δηλαδὴ) σώσει τὸν κάμνοντα (τὸν ἄρρωστο)».
– Ἡ προτροπὴ τῶν ἀποστόλων νὰ προσεύχεται ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, προκειμένου νὰ γιατρευώμαστε καὶ ψυχικὰ καὶ σωματικά. «Εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε».
Ἀγαπητοί μου,
Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι τὸ οἰκονομικό του πρόβλημα, οὔτε ἀκόμη καὶ τὸ ὅποιο πρόβλημα ὑγείας μπορεῖ νὰ ἔχει. Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ἔχει αἰώνιο ἀντίκτυπο, εἶναι ἡ ἁμαρτία, ὅταν, βεβαίως, ὁ ἄνθρωπος δὲν μετανοεῖ. Ἡ διέξοδος εἶναι μονόδρομος: ἡ στροφὴ ἐν μετανοίᾳ στὸν Χριστό, ἡ ἔνταξη στὸν ἐκκλησιαστικὸ ρυθμὸ ζωῆς, ποὺ εἶναι ρυθμὸς μετανοίας. Σ’ αὐτὸν τὸν ρυθμὸ, ποὺ στρέφει τὸν ἄνθρωπο, ἐν προσευχῇ, στὸν Κύριο καὶ ἐν ἀγάπῃ στὸν συνάνθρωπο, βρίσκεται καὶ ἡ μεγαλύτερη δύναμη, γιατί ἐνεργοποιεῖ τὴν παντοδύναμη Χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι πολὺ ὡραῖο αὐτὸ, ποὺ κάνουν ἤδη πολλοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί: ὅταν ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα κινητοποιοῦν καὶ ἄλλους. Τὸ λένε στοὺς ἱερεῖς, στὰ μοναστήρια, σὲ ἄλλους πιστούς. Προκαλοῦμε, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν, πιὸ ἔντονα τὸν Χριστὸ, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴ δεδομένη, ἔτσι κι ἀλλιῶς, ἀπέναντί μας, ἀγάπη Του. Αὐτὸ δὲν κάνουμε, ἄλλωστε, καὶ μὲ τοὺς ἁγίους μας, ἰδίως μὲ τὴν Παναγία μας; Τοὺς παρακαλοῦμε νὰ μεσιτεύσουν γιὰ ἐμᾶς στὸν Κύριο. Τὸ παράδειγμα τοῦ παραλύτου σήμερα, ποὺ ἡ πίστη του ἀλλὰ καὶ ἡ πίστη τῶν φίλων του, ἔφεραν τὸ ποθούμενο γι’ αὐτὸν, ἀποτελεῖ σῆμα καθοδηγητικό. Ἀμήν.    Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Χίου

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
KAI TO
 ΠΑΝΕΝΟΡΙΑΚΟ ΜΝΗMΟΣΥΝΟ
"Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ,
 αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν,
  Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ,
 ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ·
 ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, 
ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον."     Η αγία αυτή ημέρα είναι ξεχωριστή, διότι παρά το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτάζει λαμπρά η Ορθοδοξία μας, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Ποιούμε ανάμνηση του κορυφαίου γεγονότος της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, το οποίο επισυνέβη το 843 μ.Χ. στο Βυζάντιο, χάρις στην αποφασιστική συμβολή της βασιλίσσης και μετέπειτα αγίας Θεοδώρας, συζύγου του αυτοκράτορα Θεοφίλου (840 - 843 μ.Χ.).
Οι Πατέρες όρισαν να εορτάζεται ο θρίαμβος του ορθοδόξου δόγματος την πρώτη Κυριακή των Νηστειών για να δείξει στους πιστούς πως ο πνευματικός μας αγώνας θα πρέπει να συνδυάζεται με την ορθή πίστη για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός. Νηστεία και ασκητική ζωή έχουν και άλλες αιρέσεις ή θρησκείες, και μάλιστα με πολύ αυστηρότερους κανόνες άσκησης. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν και να ενωθούν με το Θεό. Η σωτηρία είναι συνώνυμη με την αλήθεια, αντίθετα η πλάνη και το ψεύδος οδηγούν σε αδιέξοδα και εν τέλει στην απώλεια.
  
  Στην  ενορία  μας  έχει καθιερωθεί  εδώ και πολλά χρόνια την Κυριακή της Ορθοδοξίας,  να τελείται μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών  των διατελεσάντων Εφημερίων, Επιτρόπων, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων, Κτητόρων, μεγάλων Ευεργετών, και Δωρητών και πάντων των διακονησάντων  του ως άνω Ιερού Ναού και των Ναϊδρίων  αυτού.
     Οι χοροί των ιεροψαλτών  με την καθοδήγηση του  χοράρχη κ. Θεόδωρου Κουτσούδη  έψαλλαν  μελωδικότατα και με κατάνυξη τα εξαίρετα τροπάρια  της ημέρας της Ορθοδοξίας.
   Σήμερα εορτάσθηκε ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας, η νίκη  της Ορθοδόξου χριστιανικής διδασκαλίας και πίστεως.
     Στο τέλος της  Λειτουργίας μοιράστηκαν εικονάκια σε όλο το εκκλησίασμα,  διαφόρων Αγίων εις ανάμνηση  της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων καθώς  μικροί και μεγάλοι κρατούσαν διάφορες εικόνες στα χέρια τους, οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα οι δε ιεροψάλτες έψαλλαν το απολυτίκιο «Την άχραντον εικόνα σου»…. Εις τέσσερις στάσεις, τέλεσε στις τέσσερις πλευρές του Ιερού μας Ναού  διάφορες δεήσεις ο ιερέας.  Και στο τέλος διάβασε τις περικοπές του Συνοδικού της Ζ’Οικουμενικής Συνόδου.  Τέλος εισερχόμενος στο ναό έψαλλε το Μέγα προκείμενον «Τις Θεός Μέγας….»
Σε όλο το εκκλησίασμα προσφέρθηκε ένας άρτος ατομικός φέρων την σφραγίδα του σταυρού επάνω.    
       Τέλος ο εφημέριος τίμησε 4 συνεργάτες του με εικόνες για την ανιδιοτελή  προσφορά τους στην εκκλησία μας. Στους δύο ιεροψάλτες Ιωάννη Καλογήρου και Ιωάννη Γιαλούρη, που διακονούν στο αναλόγιο δίπλα στον χοράρχη κ. Κουτσούδη.
     Επίσης στην κ. Τούλα Βογιατζή – Μπατσούκα για την ανιδιοτελή προσφορά της στην ενημέρωση σε απευθείας μετάδοση σε κάθε μεγάλη Λειτουργία. Τέλος τίμησε τον φωτογράφο και πανταχού παρόν κ. Γιάννη Μαρουκάκη για τις υπηρεσίες που προσφέρει.


       Μετά το τέλος της  Θείας Λειτουργίας ένα ζεστό καφέ  με  νηστίσιμα εδέσματα και πορτοκαλάδες, προσφέρθηκε στο Κουκουνάρειο Πνευματικό Κέντρο σε όλο το εκκλησίασμα. 

Ευχόμεθα καλή  και ευλογημένη  Μεγάλη Τεσσαρακοστή να περάσομε και να αξιωθούμε να προσκυνήσομε τα φρικτά Πάθη του Κυρίου μας και την ζωηφόρο Ανάστασή του.Πλαισιώνουν τον ιερέα οι κυρίες της Φιλοπτώχου εν δράσει.
Απουσιάζουν ορισμένες από τη φωτό, λόγω κωλύματος του φωτογράφου.